کادر  آموزشی

رضا انصاری

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سابقه : 10 سال

 

راشد عبدالهی 

سمت: دبیر علوم 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست دریایی 

سابقه :7 سال

 

پژمان باغی

سمت: دبیر کامپیوتر 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ICT

سابقه : 6 سال

 

امیر  جعفرقلی زاده

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی برق و الکترونیک

سابقه : 5 سال

 

رضا ساغری

سمت: هنر

مدرک تحصیلی: کارشناسی هنر

سابقه : 8 سال

 

عباس سلیمی

سمت: دبیر ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

سابقه : 20 سال

 

عیسی علی پور

سمت: دبیر فیزیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک

سابقه : 15 سال

 

محمد حسام قاسمی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی

سابقه : 15 سال

 

مهدی محمدی اقدم

سمت: دبیر کار و فناوری

مدرک تحصیلی: کارشناسی حرفه و فن

سابقه : 20 سال

 

محمد میلانی

سمت: دبیر آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تجربی

سابقه : 20 سال

 

حامد نجفی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ریاضی

سابقه : 10 سال

 

علی خدابخشی

سمت: دبیردینی و قرآن 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم قرآنی - کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سابقه : 30 سال 

 

بابک تقی خانی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران دانشگاه تهران

سابقه: 7 سال 

 

بابک کازرونی زاده

سمت: دبیر فیزیک پیشرفته

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق

سابقه: 5 سال 

 

شاهو رحمانی

سمت: دبیر عربی 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فلسفه غرب

سابقه: 20 سال 

 

محمود حبیب نژاد بهتاش 

سمت: دبیر مطالعات اجتماعی 

مدرک تحصیلی :کارشناسی مردم شناسی

سابقه: 7 سال 

 

حسن اکبری

سمت: دبیر عربی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات 

سابقه: 34 سال 

 

اکبر اسماعیلیان

سمت: دبیر علوم تجربی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی فیزیک 

سابقه: 25 سال 

 

علی طباطبایی

سمت: دبیر ادبیات

مدرک تحصیلی :کارشناسی ادبیات فارسی

سابقه: 20 سال 

 

آرین تابش 

سمت: دبیر ریاضیات پیشرفته 

مدرک تحصیلی :دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها 

سابقه: 3سال 

 

سینا عبدالهی زارع 

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی :کارشناسی زبان انگلیسی

سابقه: 5سال 

 

امین طبیبی

سمت: دبیر فیزیک 

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای 

سابقه: 10سال 

 

مرتضی رشیدی 

سمت: دبیر هنر 

مدرک تحصیلی :کارشناسی هنر

سابقه: 15سال 

 

سیدمجتبی پیغمبری 

سمت: دبیر کارو فناوری

مدرک تحصیلی :کارشناسی حرفه وفن

سابقه: 20 سال 

 

آقای نیاسری 

سمت: دبیر پژوهش در فیزیک 

مدرک تحصیلی :کارشناسی فیزیک

سابقه: 5سال 

 

عزت اله وهابی  

سمت: دبیر ورزش  

مدرک تحصیلی :تربیت بدنی 

سابقه: 30 سال