آرایه‌های ادبی

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم

بخش چهارم

ستایش: یاد تو

بخش اول
بخش دوم

فصل اول: زیبایی آفرینش

درس اول: زنگ آفرینش

بخش اول
بخش دوم
دانش زبانی

حکایت: اندرز پدر

درس دوم: چشمه معرفت

بخش اول
بخش دوم
خودارزیابی

روان‌خوانی: کژال

فصل دوم: شکفتن

درس سوم: نسل آینده ساز

بخش اول - تاریخ بارگذاری 12 آذر
بخش دوم- تاریخ بارگذاری 12 آذر

شعر خوانی: توفیق ادب

تاریخ بارگذاری 15 دی

درس چهارم: با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن

با بهاری که می‌رسد از راه - بخش اول

تاریخ بارگذاری: 15 دی
با بهاری که می‌رسد از راه - بخش دوم

تاریخ بارگذاری: 15 دی
نکته زبانی - نهاد

تاریخ بارگذاری: 15 دی

زیبایی شکفتن

تاریخ بارگذاری: 15 دی

فصل آزاد: ادبیات بومی (1)

درس پنجم: درس آزاد

تاریخ بارگذاری 15 دی

فصل سوم: سبک زندگی

درس ششم: قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

دانش‌های زبانی و ادبی

تاریخ بارگذاری: 15 دی

درس هفتم: علم زندگانی

علم زندگانی

تاریخ بارگذاری: 15 دی
دانش زبانی و ادبی

تاریخ بارگذاری: 15 دی
نکات دستوری - بخش اول

تاریخ بارگذاری: 15 دی

نکات دستوری - بخش دوم

تاریخ بارگذاری: 15 دی

درس هشتم: زندگی همین لحظه‌هاست

زندگی همین لحظه‌هاست

تاریخ بارگذاری: 11 بهمن
دانش زبانی

تاریخ بارگذاری: 11 بهمن
روان خوانی - بخش اول

تاریخ بارگذاری: 11 بهمن

روان خوانی - بخش دوم

تاریخ بارگذاری: 11 بهمن

فصل چهارم: نام‌ها و یادها

درس نهم: نصیحت امام

نصیحت امام

تاریخ بارگذاری: 11 بهمن
دانش زبانی

تاریخ بارگذاری: 11 بهمن

درس دهم: کلاس ادبیات

کلاس ادبیات - بخش اول

تاریخ بارگذاری: 11 بهمن
کلاس ادبیات - بخش دوم

تاریخ بارگذاری: 11 بهمن
شعرخوانی

تاریخ بارگذاری: 11 بهمن

درس یازدهم: عهد و پیمان

تاریخ بارگذاری: 11 بهمن

فصل پنجم: اسلام و انقلاب اسلامی

درس دوازدهم: خدمات متقابل اسلام و ایران

بخش اول

تاریخ بارگذاری: 21 بهمن
دانش زبانی

تاریخ بارگذاری: 21 بهمن
شعرخوانی

تاریخ بارگذاری: 16 اسفند

درس سیزدهم: اسوه نیکو

اسوه نیکو

تاریخ بارگذاری: 16 اسفند
خودآزمایی

تاریخ بارگذاری: 17 اسفند
حکایت

تاریخ بارگذاری: 17 اسفند

درس چهاردهم: امام خمینی

بخش اول

تاریخ بارگذاری: 24 اسفند
بخش دوم

تاریخ بارگذاری: 24 اسفند

فصل آزاد: ادبیات بومی (2)

درس پانزدهم: درس آزاد

تاریخ بارگذاری: 8 فروردین

فصل ششم: ادبیات جهان

درس شانزدهم: آدم آهنی و شاپرک

تاریخ بارگذاری: 8 فروردین