ستایش: به نام خداوند جان و خرد

فصل اول: زیبایی آفرینش

درس اول - معنی
درس اول - قواعد
درس اول - نکته ادبی

حکایت - سفر
درس دوم - نکته زبانی

فصل دوم: شکفتن

کار و شایستگی - بخش اول
کار و شایستگی - بخش دوم
مثل آینه

قواعد / حکایت
هم‌نشین - لغات و معنی درس

فصل سوم: سبک زندگی

درس ششم - قواعد زبانی
درس ششم - معنی و لغات
درس ششم - نکات مهم

تاریخ بارگذاری: 23 آذر

درس هفتم

تاریخ بارگذاری: 15 دی
درس هشتم

تاریخ بارگذاری: 15 دی
درس هشتم - معنی لغت

تاریخ بارگذاری: 15 دی

درس هشتم - شعر خوانی

تاریخ بارگذاری: 15 دی

فصل چهارم: نام‌ها و یادها

دانش زبانی / درس نهم - راز موفقیت

تاریخ بارگذاری: 21 بهمن
درس نهم و دهم

تاریخ بارگذاری: 4 اسفند
درس یازدهم

تاریخ بارگذاری: 11 اسفند

فصل پنجم: اسلام و انقلاب اسلامی

درس دوازدهم - پیام‌آور حکمت

تاریخ بارگذاری: 10 فروردین
درس سیزدهم - آشنای غریبان، میلاد گل

تاریخ بارگذاری: 11 فروردین
درس چهاردهم - پیدای پنهان

تاریخ بارگذاری: 11 فروردین

فصل ششم: ادبیات جهان

درس شانزدهم - آرزو

تاریخ بارگذاری: 23 اردیبهشت
درس هفدهم - شازده کوچولو

تاریخ بارگذاری: 23 اردیبهشت

نیایش

بیا تا برآریم دستی ز دل

تاریخ بارگذاری: 23 اردیبهشت