فصل اول: راهبردهای حل مسئله

رسم شکل
الگوسازی
حذف حالت‌های نامطلوب

الگویابی
حدس و آزمایش
نمادین

فصل دوم: عددهای صحیح

معرفی عددهای علامت‌دار
جمع و تفریق اعداد صحیح - بخش اول
جمع و تفریق اعداد صحیح - بخش دوم

ضرب و تقسیم اعداد صحیح

فصل سوم: جبر و معادله

الگوهای عددی
عبارت‌های جبری - بخش اول
عبارت‌های جبری - بخش دوم

مقدار عددی عبارت‌های جبری
معادله

تاریخ بارگذاری: 24 آذر
معادله - مثال

تاریخ بارگذاری: 24 آذر

فصل پنجم: شمارنده‌ها و اعداد اول

عدد اول

تاریخ بارگذاری: 4 دی
شمارنده‌ی اول

تاریخ بارگذاری: 4 دی
بزرگترین شمارنده مشترک

تاریخ بارگذاری: 4 دی

کوچکترین مضرب مشترک

تاریخ بارگذاری: 4 دی

فصل هفتم: توان و جذر

توان و جذر

تاریخ بارگذاری: 21 بهمن
محاسبه اعداد توان دار

تاریخ بارگذاری: 21 بهمن
بخش سوم

تاریخ بارگذاری: 11 اسفند

بخش چهارم

تاریخ بارگذاری: 11 اسفند
توان و جذر - بخش اول

تاریخ بارگذاری: 11 اسفند
توان و جذر - بخش دوم

تاریخ بارگذاری: 11 اسفند

فصل هشتم: بردار و مختصات

بخش اول

تاریخ بارگذاری: 8 فروردین
بخش دوم

تاریخ بارگذاری: 8 فروردین
بخش سوم

تاریخ بارگذاری: 10 فروردین

فصل نهم: آمار و احتمال

جمع آوری و نمایش داده‌ها

تاریخ بارگذاری: 10 فروردین
نمودارها و تفسیر نتیجه‌ها

تاریخ بارگذاری: 10 فروردین
احتمال یا اندازه‌گیری شانس

تاریخ بارگذاری: 11 فروردین

احتمال و تجزیه

تاریخ بارگذاری: 11 فروردین