حرکت فرشته
حرکت بلنک
درازنشست

 

حرکت بارفیکس
حرکت شنا
حرکت پرس پشت بازو

 

حرکات گردن
حرکت بارفیکس خانگی
فقر حرکتی