کادر اداری

حسن محمودی پور  

سمت: مدير مقطع متوسطه (۱)

مدرك تحصيلي: کارشناس فناوری اطلاعات - کارشناسی ارشد مدیریت آموزش (برنامه ریزی درسی) 

سابقه كاري: ۱۳ سال سابقه آموزش، اجرایی و مشاوره آموزشی

تلفن داخلی: ۳۰۰

 

محمدجواد مرشدی 

سمت: معاون آموزشی

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مشاوره 

سابقه كاري: ۱۳ سال سابقه مشاوره و اجرایی 

تلفن داخلی: ۲۰۰

 

روح اله طاهری 

سمت: معاونت فرهنگي و پرورشي

مدرك تحصيلي: کارشناسی مدیریت امور فرهنگی - حافظ قرآن کریم 

سابقه کاری: ۱۶ سال آموزش و فعالیت های فرهنگی و تربیتی 

تلفن داخلی:۲۰۲

 

حسن کریمی 

سمت: معاون اجرايي

مدرك تحصيلي: کارشناسی تاریخ 

سابقه کاری: ۳۱ سال سابقه آموزش و اجرایی 

تلفن داخلی:۲۰۳

 

علی بابایی

سمت: مسئول پایه هفتم 

مدرك تحصيلي: كارشناس مدیریت ارتباطات 

سابقه کاری: ۱۶ سال سابقه کار آموزشی و اجرایی 

 تلفن داخلی: ۲۰۴

 

امیرحسین رادفر

سمت: مسئول پایه هشتم 

مدرك تحصيلي: كارشناس مهندسی نفت - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 

سابقه کاری: ۵ سال سابقه کار آموزشی و اجرایی 

 تلفن داخلی: ۲۰۴

 

مهدی پور صباغ 

سمت: مسئول پایه نهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی مطالعات اجتماعی 

سابقه کاری: ۲۶ سال سابقه کار آموزشی و اجرایی 

تلفن داخلی: ۲۰۳