کادر اداری

 

حسن محمودی پور  

سمت: مدير مقطع متوسطه (1)

مدرك تحصيلي: کارشناس فناوری اطلاعات - کارشناسی ارشد مدیریت آموزش ( برنامه ریزی درسی ) 

سابقه كاري: 13 سال سابقه آموزش، اجرایی و مشاوره آموزشی

تلفن داخلی: 300-200

 

محمدجواد مرشدی 

سمت: معاون آموزشی

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مشاوره 

سابقه كاري:13 سال سابقه مشاوره و اجرایی 

تلفن داخلی: 200

 

روح اله طاهری 

سمت: معاونت فرهنگي و پرورشي

مدرك تحصيلي : کارشناسی مدیریت امور فرهنگی - حافظ قرآن کریم 

سابقه کاری : 16 سال آموزش و فعالیت های فرهنگی و تربیتی 

تلفن داخلی:202

 

حسن کریمی 

سمت: معاون اجرايي

مدرك تحصيلي: کارشناسی تاریخ 

سابقه کاری: 31سال سابقه آموزش و اجرایی 

تلفن داخلی:203

 

علی بابایی

سمت: مسئول پایه هفتم 

مدرك تحصيلي: كارشناس مدیریت ارتباطات 

سابقه کاری: 16 سال سابقه کار آموزشی و اجرایی 

 تلفن داخلی:204

 

امیرحسین رادفر

سمت: مسئول پایه هشتم 

مدرك تحصيلي: كارشناس مهندسی نفت - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 

سابقه کاری: 5 سال سابقه کار آموزشی و اجرایی 

 تلفن داخلی:204

 

مهدی پور صباغ 

سمت : مسئول پایه نهم

مدرک تحصیلی : کارشناسی مطالعات اجتماعی 

سابقه کاری: 26 سال سابقه کار آموزشی و اجرایی 

تلفن داخلی : 203