اختتامیه کلاس های تابستانی

اختتامیه کلاس های تابستانی 97 

گزارش تصویری