تبریک به متولدین ماه شهریور

تبریک صمیمانه مجتمع دکترهشترودی به دانش آموزان متولد ماه شهریور