متولدین ماه شهریور

تولدتان مبارک

تبریک صمیمانه مجتمع دکترهشترودی به دانش آموزان متولد ماه شهریور