تبریک به متولدین آبان ماه

 

تبریک صمیمانه مجتمع دکترهشترودی به دانش آموزان متولد ماه آبان