انتخابات انجمن اولیاومربیان

انتخابات انجمن اولیا ومربیان باحضور گسترده وپرشور...

انتخابات انجمن اولیا ومربیان باحضور گسترده وپرشور اولیای محترم دانش آموزان عزیز ومدیران ومعاونان مقطع متوسطۀ 1 ونمایندۀ آموزش وپرورش منطقۀ 2 روز یکشنبه 97/7/8 برگزارشد.  ودرپایان پس ازشمارش آرا نتایج انتخابات مشخص گردید. برای مشاهدۀ تصاویر بیشتربه قسمت گالری تصاویر مراجعه نمایید.

معاونت فرهنگی وپرورشی

گزارش تصویری