نمازجماعت

نماز زییباترین شکل سپاسگزاری ازنعمت های خدا