برگزاری جلسۀ شورای دانش آموزی مقطع متوسطۀ 1

جلسه شورای دانش آموزی

جلسۀ شورای دانش آموزی مقطع متوسطۀ 1 امروز صبح باحضوراعضای شورای دانش آموزی ومعاونان برگزارگردید.