برگزاری مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی دانش آموزان متوسطۀ 1 باتوزیع کتاب رمان سکوت یک هفته قبل ازمسابقه  شروع شد ودانش آموزان باحضور در کتابخانه به سوالات مطرح شده ازاین کتاب پاسخ دادند ، قرارهست ازهرپایه 2 نفربه مسابقات منطقه راه یابند.                          معاون فرهنگی وپرورشی

گزارش تصویری