برگزاری هفتۀ قرآن

برگزاری هفته قرآن

این هفته باهدف انس بیشتر باقرآن  به نام قرآن کریم نام گرفت وفعالیت های قرآنی  معاونت پرورشی به نمایش گذاشته شده است.

گزارش تصویری