آموزش مهارت آتش نشانی

دانش آموزان امروز با نحوه خاموش کردن آتش آشنا شدند.

امروز بادعوت از ماموران زحمت کش آتش نشانی  دانش آموزان مدرسه دکترهشترودی بانحوه خاموش کردن آتش  آشنا شدند.

 

گزارش تصویری