تحویل کمک های نوع دوستانۀ دانش آموزان ....

تحویل کمک های نوع دوستانۀ...

کمک های جمع آوری شده دانش آموزان مجتمع دکترهشترودی  توسط مشاور محترم جناب آقای محمودوند به تعدادی ازدانش آموزان منطقه محروم  هدیه شدند.

معاونت فرهنگی وپرورشی