اردوی فرهنگی تفریحی ورزشی یزد

اردوی فرهنگی تفریحی ورزشی یزد

به حول وقوه الهی اردوی برون استانی فرهنگی تفریحی ورزشی پایه هشتم ازتاریخ 97/11/16 لغایت 97/11/20 درشهریزد باهدف تمرین مهارت های زندگی و تقویت حس مسئولیت پذیری فردی واجتماعی وایجاد فضایی سالم، شاد وهمسان باشئونات اسلامی وایرانی  دربین دانش آموزان عزیز برگزارخواهدشد.