نمایشگاه کتاب بهمن97

نمایشگاه کتاب بهمن 97

به همت معاونت فرهنگی وپرورشی مجتمع دکترهشترودی نمایشگاه کتاب بهمن 97  باهدف تقویت فرهنگ کتابخوانی بین دانش آموزان  از تاریخ 97/11/23 الی 97/11/27 برگزارخواهدشد. معاونت فرهنگی وپرورشی