ریزبرنامه اردوی یزد

برنامه اردوی یزد

اردوی برون استانی پایه هشتم ازتاریخ 97/11/16 الی 97/11/20 درشهریزد برگزارخواهدشد. معاونت فرهنگی