برگزاری  نمایشگاه کتاب   بهمن 97

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب امسال باهدف تقویت فرهنگ  کتابخوانی  به همت معاونت فرهنگی ودبیران محترم ادبیات مجتمع ازتاریخ 97/11/23 الی 97/11/27 برگزار می شود.

گزارش تصویری