برگزاری اردوی تفریحی Human Park

اردوی تفریحی Human Park  برای دانش آموزان پایه هفتم برگزار شد.