اردوی تفریحی کُردان

اردوی تفریحی کُردان  پایه نهم 

اردوی تفریحی کُردان با حضور دانش آموزان پایه نهم برگزار شد. 

گزارش تصویری