متولدین ماه مهر

تولدتان مبارک

تبریک صمیمانه مجتمع دکترهشترودی به دانش آموزان متولد مهر  .  معاون فرهنگی وپرورشی