انتخابات انجمن اولیا ومربیان

انتخابات انجمن اولیا ومربیان

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان جهت کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه , برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید برهمین اساس انتخابات انجمن اولیا ومربیان مقطع متوسطه 1 درتاریخ 98/7/14 درسالن اجتماعات باحضور اولیای محترم دانش آموزان انجام گرفت.  معاونت فرهنگی