بازدید از مجلس شورای اسلامی

بازدید دانش آموزان پایه هفتم از مجلس شورای اسلامی 

گزارش تصویری